แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
Vision
สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

วิสัยทัศน์

“นำการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านล้านนา พัฒนาสู่สากล”

พันธกิจ

อนุรักษ์ คุ้มครอง ส่งเสริม วิจัย พัฒนา และเผยแพร่ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านล้านนา ให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย ทั้งในหมู่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชนทั่วไป

นโยบายและแผนงาน

 1. สร้างความเข้มแข็งให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถนำองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทยมาใช้ได้อย่างแท้จริง
 2. สร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาคุณภาพของงานบริการ การเรียนการสอน การวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
 3. สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเพื่อให้เกิดความไว้วางใจในการดูแล ป้องกัน และรักษาสุขภาพร่างกาย ด้วยภูมิปัญญาของคนไทย

เป้าประสงค์

1. ผลักดันให้มีการจัดตั้งโรงเรียนหรือสถาบันการเรียนการสอนแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านล้านนาขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเปิดให้มีการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบโดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตบุคคลากรแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านล้านนาที่มีคุณภาพ โดยผู้เรียนสามารถสอบขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556 และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้

2. ผลักดันให้มีการจัดตั้ง สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย และแพทย์พื้นบ้านล้านนาขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่แบบครบวงจร เพื่อเปิดบริการให้การรักษาแก่ผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย

3. ผลักดันให้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการใช้ยาสมุนไพร จัดทำคู่มือเวชปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ

4. เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมองค์ความรู้ ข้อมูล และให้บริการข่าวสารด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนา ตลอดจนเป็นเวทีแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนา

5. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ร่วมกันกับหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนาในการดูแลสุขภาพของประชาชน

 

อ.วัลภล เผ่าพนัส

ประธานสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

การแพทย์แผนไทย

การแพทย์แผนไทย เป็นการดูแลสุขภาพทั้งสภาวะปกติ และสภาวะที่ผิดปกติหรือเป็นโรค โดยใช้ทฤษฎีความสมดุลของธาตุต่าง ๆ ในร่างกายและกายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) หลักวิชาการของวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่นำมาใช้อธิบาย ตามหลักวิชาการเวชปฏิบัติ

องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยล้วนเป็นผลสืบเนื่องจากการสะสมประสบการณ์ในการักษาโรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยพิจารณาว่าจิตใจและอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์มีการทำงานที่สัมพันธ์และเป็นหนึ่งเดียว และยังสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงจักรวาล การแก้ปัญหาสุขภาพจึงใช้วิธีแบบองค์รวม (Holistic) ดังนั้น จึงเกี่ยวข้องกับปรัชญาความคิดที่ครอบคลุมไปถึงการดำเนินชีวิตตามแบบวิถีชีวิตคนไทย

 

ความเป็นมาของการแพทย์แผนไทย

เชื่อกันว่าการแพทย์แผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากการแพทย์แบบอายุรเวทของอินเดีย โดยผู้ที่เป็นแพทย์แผนไทยทุกคนจะเคารพและยกย่องให้ท่านชีวกโกมารภัจจ์ แพทย์อินเดียซึ่งเป็นแพทย์ประจำตัวขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นบรมครูด้านการแพทย์แผนไทย

ในสมัยพุทธกาลครูแพทย์เล่าสืบต่อกันมาว่า หมอชีวก ได้ร่ำเรียนวิชาแพทย์ที่เมืองตักศิลา เมื่อเรียนจบ ได้ใช้วิชาแพทย์ช่วยเหลือรักษาผู้เจ็บป่วยจนมีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่ยอมรับ และที่สำคัญท่านเป็นแพทย์ประจำตัวถวายการรักษาให้กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ในราวปี พ.ศ. ๒๗๓ พระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งสมณะทูตออกเผยแผ่พุทธศาสนานิกายเถรวาท ไปยังดินแดนต่างๆ ๙ สาย สายหนึ่งมีพระโสณะและพระอุตระไปยังดินแดนสุวรรณภูมิ เชื่อกันว่าในคณะสมณะฑูตต้องมีคณะแพทย์เดินทางร่วมมาด้วย การแพทย์อินเดียจึงเริ่มเข้ามาสู่สุวรรณภูมิพร้อมกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและได้ผสมกลมกลืนกับการแพทย์พื้นบ้านแบบดั้งเดิมของไทย และมีวิวัฒนาการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

 

สถานประกอบการแพทย์แผนไทยพัฒนา

เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพในการบริการของแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และสมาพันธ์การแพทย์แผนไทย ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพการบริการแพทย์แผนไทยเอกชน พ.ศ.2559 โดยกำหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพ ประกอบไปด้วย เกณฑ์ด้านสถานที่ ด้านบุคลากร ด้านการวินิจฉัยและการติดตามประเมินผล และด้านการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

สาระน่ารู้
การเช็ดแหก เป็นการรักษาของคนพื้นบ้านล้านนา แยกออกเป็นการเช็ด และการแหก ซึ่งเรียกเพี้ยนมาจากคำว่าแถก ในการเช็ดจะใช้ใบไม้ในการเช็ด แต่ถ้าการแหกจะใช้ เขา เขี้ยว กระดูกเขาควายป่า,มีเขี...
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากมีสุขภาพที่ดี เข้ารับการตรวจสุขภาพทุกปีมิได้ขาด อยากจะทำฟันแก้ไขปัญหาช่องปากหรือแม้กระทั่งถ้าหากคุณเป็นผู้ป่วยเรื้อรังที่จะต้องได้รับการบำบัดดูแลรักษาสุขภาพ...
การตั้งถิ่นฐาน ในภูมิภาคอาคเนย์นี้ ตามหลักฐาน ในทางภาคเหนือเรา ที่แม่ฮ่องสอนพบว่ามีการอยู่อาศัยของมนุษย์ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ถึง 30,000 กว่าปีมาแล้ว ที่พบเป็นโครงกระดูก มนุ...
“การนวดตอกเส้นเป็นการรักษาที่คลายเส้นได้เร็วกว่าการนวด”*1 จากบทความการนวดตอกเส้น ของเว็ปไซต์ล้านนาคดีศึกษา ด้านการแพทย์และสาธารณะสุข โดยงานบริหารงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเ...
รางวัลคลินิกเเพทย์เเผนไทยพัฒนา 2559
สมาชิก
 • บุญยงค์คลินิกการแพทย์แผนไทย
 • ศรีภูมิคลินิกการแพทย์แผนไทย
 • รวมโชคคลินิกการแพทย์แผนไทย
 • แม่เหียะคลินิกการแพทย์แผนไทย
 • แก้มหอมคลินิกการแพทย์แผนไทย
 • ริดซี่สมุนไพรคลินิกการแพทย์แผนไทย
 • คลินิกการแพทย์แผนไทยวลัยลักษณ์
 • เตชสิทธิ์คลินิกการแพทย์แผนไทย
 • คลินิกกายภาพบําบัดแม่ปิง และ ชลภาสธาราบำบัด
 • SUPPORT