การอบรมพัฒนาวิทยากรลงพื้นที่พัฒนาภาพลักษณ์สถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แพทย์ภูมิปัญญาไทย

ภาพบรรยากาศงานเสวนา-แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาภาพลักษณ์และพัฒนารูปแบบการบริการนวดไทย

บรรยากาศการมอบโล่รางวัล เงินรางวัลและใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมการประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและสุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา

บรรยากาศการมอบโล่รางวัล เงินรางวัลและใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวดสุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา

บรรยากาศการมอบโล่รางวัล เงินรางวัลและใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนา

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรคณะกรรมการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการตลาดบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่สู่สากล

พิธีรับใบประกาศนียบัตรของสถานประกอบการและทีมที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาภาพลักษณ์และพัฒนารูปแบบการบริการนวดไทย

ภาพบรรยากาศการประกวดขั้นตอนการล้างมือ

ผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ การประกวดสุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา

ผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ การประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนา

บรรยากาศรอบคัดเลือกการประกวดสุขกายสบายใจนวดไทยล้านนา

บรรยากาศรอบคัดเลือกการประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนา

บรรยากาศพิธีเปิดงาน Lanna Expo วันที่ 23 มิถุนายน 2560

บรรยากาศงานการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทการนวดแผนไทย

บรรยากาศงาน Lanna Expo วันที่ 4 กรกฎาคม 2559

บรรยากาศการประชุมวิชาการวันที่ 5 กรกฎาคม 2559

ลานนาเอ็กซ์โป 2559

SUPPORT