การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบน MOME สามารถเพิ่มผู้ใช้งานในการแก้ไขข้อมูลได้หรือไม่ อย่างไร

สามารถทำได้โดยการ Log in เข้าไปหน้าแก้ไขข้อมูล จากนั้นจึงเข้าไปที่ “Users” ซึ่งปรากฎอยู่บริเวณคอลัมน์ซ้ายมือ (ดังภาพประกอบ) แล้วคลิ๊ก “Add New” ผู้ใช้จะเห็นหัวข้อ “Add New User” ที่สามารถกรอก username and email address ของผู้ใช้งานเพิ่มเติม โดยเลือกบทบาทของผู้ใช้งานเป็น “Editor” และคลิกปุ่ม “Add New User” จากนั้นระบบจะส่งลิ้งค์ activate ไปยังอีเมล์ผู้ใช้งานคนใหม่ เพื่อให้ทำการยืนยันสถานะ Editor สำหรับการทำงานบน MOME ต่อไป

New Editor 2

How to create a new user for editing my MOME site?

To create a new user for editing your MOME site, at the left column, you’ll see a link called “Users” and click on “Add New”. On this page, fill out username and email address of new user in the section “Add New User”. Then, choose the role by clicking on “Editor” and press “Add New User”, the  system will sent email to new user’s email in order to activate new account on your MOME site.

New Editor 2

Back